THỎA THUẬN CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ
MẠNG XÃ HỘI ZALO

Điều 1: Giải thích từ ngữ:

Điều 2: Nội dung dịch vụ:

Điều 3: Chấp nhận điều khoản sử dụng và sửa đổi.

Điều 4: Sử dụng dịch vụ.

Điều 5: Các nội dung cấm trao đổi và chia sẻ trên mạng xã hội.

Khi sử dụng Mạng xã hội Zalo, nghiêm cấm Người sử dụng thực hiện một số hành vi bao gồm nhưng không giới hạn sau:

Điều 6: Nội dung cung cấp trao đổi thông tin.

Điều 7: Sử dụng dịch vụ tính phí.

Điều 8: Quyền và trách nhiệm của người sử dụng.

Điều 9: Quyền và trách nhiệm của VNGO

Điều 10: Giới hạn trách nhiệm và từ chối đảm bảo

Điều 11: Thông tin và bảo mật

Điều 12: Giải quyết khiếu nại, tố cáo, bồi thường

Điều 13: Quy tắc quản lí xử phạt vi phạm Người dùng

Điều 14: Bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ và quy trình báo cáo vi phạm:

Điều 15: Hiệu lực của thỏa thuận